About UVSA Ontario

Our Mission.

UVSA Ontario is a non-profit organization that was founded in 1997 to celebrate Vietnamese culture, encourage philanthropy, cultivate leadership, and promote unity among the Vietnamese Students’ Associations (VSAs) in Ontario. We strive to achieve these goals by creating opportunities for students and youth to make connections, build networks, collaborate on projects, and give back to our community.

We are also a part of the Union of North America Vietnamese Student Associations (UNAVSA), a non-profit, community-based organization that encompasses and supports all VSAs throughout Canada and the United States.UVSA Ontario (Liên Hội Sinh Viên Việt Nam tại Ontario) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập từ năm 1997 để tôn vinh văn hóa Việt Nam, khuyến khích các hoạt động nhân đạo, đào tạo kĩ năng lãnh đạo và đoàn kết các hội sinh viên Việt Nam vùng Ontario. Chúng tôi phấn đấu đạt những mục tiêu qua việc tạo cơ hội cho sinh viên và giới trẻ gặp nhau và tạo mối quan hệ, qua đó hoạt động trên những dự án khác nhau và đóng góp cho cộng động.

Chúng tôi cũng là thành viên cũa UNAVSA Hội liên hiệp học sinh sinh viên Việt Nam vùng Bắc Mỹ, một tổ chức cộng động phi lợi nhuận hỗ trợ tất cả các hội sinh viên Việt Nam khắc Canada và Mỹ.